Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamling i Kultur på Tværs/ Venligboerne i Skive og Omegn den 06. marts 2019.

1. Valg af dirigent.
Villy E. Nielsen blev valg til dirigent Jette Nielsen blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jeppe Tandal, som fortalte om alle de forskellige ting, der sker i foreningen, en stor broget forsamling, der laver mange forskellige ting. Han takkede de frivillige for deres store indsats, og også en stor tak til de kvinder med anden etnisk baggrund, der var kommet til mødet medbringende mad fra deres hjemland.

Jeppe sagde bl.a., at vi godt kan bruge flere frivillige, og opfordrede alle til at gå hjem og fortælle dette videre, så vi fortsat kan lave mange forskellige ting. Pt. er det bl.a.: Lektiehjælp m.v. i cafeen hver onsdag, Kolonihaven, Cykelværkstedet, Syklubben, Madklubben og 4 busudflugter i det forgangne år, som vi ikke mindst kan takke Annette fra biblioteket og Skive Kommune for kunne realiseres.

Også Bjarke, vores næstformand havde ordet, og fortalte bl.a. om, hvorledes Stig Seidenfaden havde evnet at sætte nye ting i gang, hvis nogen kom og fortalte ham, at de havde en god idé til et nyt tiltag som f.eks. kolonihave, syklub, madklub m.v. Så kom til bestyrelsen, så skal de nok hjælpe med at føre nye ideer ud i livet, også bl.a. med henblik på at søge om økonomisk støtte til nye projekter.

3. Revideret regnskab fremlægges.
Per Hald gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

4. Budget – herunder fastlæggelse af kontingent.

Per gennemgik budget for 2019, der ligeledes blev godkendt. Kontingent for 2019 blev fastsat til uændret kr. 75 pr. medlem.

5. Indkomne forslag/vedtægtsændringer Der var indkommet diverse forslag til vedtægtsændringer:

§2 Formål,
Stk. 3: Dette punkt blev enstemmigt besluttet slettet. I stedet vil man på hjemmesiden nævnte forskellige samarbejdspartnere.

Stk. 4 (integrationspris): Følgende blev enstemmigt vedtaget: Teksten ændres til: ”Prisen består af et beløb eller en gave til en værdi af kr. 1.000,-. Der kan hvert år uddeles op til 3 priser”.

§3; Medlemskab.
Stk. 1: Det blev enstemmigt vedtaget ændret som foreslået: ”Enhver person, der kan tilslutte sig KPT´s formål kan optages som medlem”.

Stk. 2: Det blev enstemmigt vedtaget, at dette punkt slettes.

§4; Generalforsamlingen.
Stk.3: Følgende Forslag til ændring af teksten blev enstemmigt vedtaget: ”Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail og på Facebook senest 30 dage før mødets afholdelse”.

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen:

Der var 5 på valg i den nuværende bestyrelse: Jeppe Tandal Nielsen blev genvalgt og Per Hald blev genvalgt .
Jette May Nielsen ønskede ikke genvalg. Faris Alzoube ønskede ikke genvalg. Ellen Lidegaard ønskede at stoppe i bestyrelsen .
I stedet blev følgende valgt ind i bestyrelsen: Chirin Ashmawi Maram Alharaysi Rasha Naeem Al-Zhrawey .

Som suppleanter blev valgt: Thea Cox & Samia Farhat.

Revisor Ann Lise Aasesdatter har tilkendegivet, at hun gerne vil fortsætte som revisor.

7. Eventuelt. Intet at berette.