Vedtægter for ” Kultur på Tværs”

 

§ 1. Navn.

 Stk. 1 Foreningens navn er Kultur på Tværs. I det følgende kaldet KPT. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

 

§ 2 Formål

Stk. 1. KPT's formål er at skabe rammer for aktiviteter og arrangementer, hvor vi kan fremme flygtninge/indvandreres integration i lokalsamfundet.. Vi ønsker dialog, forståelse og  tolerance mellem flygtninge/indvandrere og den øvrige befolkning, og vores middel hertil er åbenhed, oplysning, samvær og aktiviteter .
Stk. 2. KPT tilbyder samtaletræning og lektiehjælp, gensidige familiebesøg, oplysning om fritidsaktiviteter, ture i natur, foredrag og samtaler om aktuelle emner og kultur, fester og tværkulturelle arrangementer og støtte til evt. kontakt til myndigheder og institutioner.
Stk. 3. Slettet.
Stk. 4. Slettet. (Integrationsprisen udgået efter GF 2023)
Stk. 5. KPT er uafhængig af partipolitik og religiøse retninger.
Stk. 6. Foreningens virkeområde er Skive Kommune.

 

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Enhver person, der kan tilslutte sig KPT´s formål kan optages som medlem.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, hvor man vil blive introduceret i foreningens formål og aktiviteter.

Stk. 2. Der fastsættes et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts.
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail og på Facebook senest 30 dage før mødets afholdelse.
Stk. 4. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
Stk. 5. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1)    valg af dirigent

2)    bestyrelsens beretning v/ formanden

3)    revideret regnskab fremlægges

4)    budget - herunder fastlæggelse af kontingent

5)    indkomne forslag/vedtægtsændringer (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

6)    Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Jævnfør §5.

7)    Eventuelt

Stk. 6. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Stemmeafgivning kan ikke ske med fuldmagt. Ét medlem kan forlange skriftlig afstemning.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling skal ske med 1 måneds varsel, såfremt det kræves af mindst halvdelen af bestyrelsen eller 20% af medlemmerne. Anmodningen skal være skriftlig motiveret og angive dagsorden.
Stk. 8. Referatet udsendes til samtlige medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingen.

 

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen fungerer som daglig ledelse og består af formanden + 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Stk. 2. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år

Det tilstræbes, at der bliver valgt mindst 3 repræsentanter blandt flygtninge/indvandrere.

Stk. 3. Revisor og suppleanten vælges for 1 år af gangen
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møder efter behov dog mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

 

§ 6. Administration

Stk. 1. KPT tegnes formanden og kassereren.
Stk. 2. Der føres beslutningsprotokol for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Stk. 3. KPT's regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på årsmødet valgte revisor.
Stk. 4. KPT hæfter kun ved egen formue.
Stk. 5. KPT's likvide midler og evt. formue skal anbringes i et pengeinstitut.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

 Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

§ 8 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om opløsning af KPT er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget på to af hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøder.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning overgår evt. formue til almennyttige formål.

 

Således revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2022 på Skive Bibliotek.